Mặt hàng máy photo 3 chức năng photo-in-scan và 4 chức năng in phun đa sắc có kết nối USB 2.0 và internet đã qua sử dụng chịu sự quản lý của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và các Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015, Thông tư 41/2016/TT-BTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu về dẫn phân loại và chính sách mặt hàng đối với máy photo 3 chức năng photo-in-scan và 4 chức năng máy in phun đa sắc có kết nối USB 2.0 và internet đã qua sử dụng.

Theo phân tích của Tổng Cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Trên cơ sở nội dung và cấu trúc nhóm 84.43, hàng hoá NK được xác định là máy in phun đa sắc có kết nối USB 2.0 và internet xử lý dữ liệu tự động phù hợp phân loại mã số 8443.31.90 tại Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam.

Căn cứ cấu trúc và nội dung nhóm 84.43, mặt hàng được xác định là loại máy 3 chức năng coppy- in- scan, có khả năng kết nối mạng thì phù hợp phân loại mã số 8443.31.90. Mặt hàng được xác định là máy in phun, có kết nối Internet thì phù hợp phân loại mã số 8443.32.20.

Phân tích về chính sách mặt hàng, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng chịu sự quản lý của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và các Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015, Thông tư 41/2016/TT-BTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, chính sách quản lý đối với 2 mã số HS như sau: mặt hàng có mã số 8443.31.90- mặt hàng được xác định là loại máy 3 chức năng coppy- in- scan thì thực hiện theo quy định của Thông tư 31/2015/TT-BTTTT. Tuy nhiên, đối chiếu Phụ lục 1 Danh mục sản phẩm thông tin đã qua sử dụng cấm NK ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BTTTT thì mặt hàng có mã số 8443.31.90 không thuộc phụ lục này.

Đối với mặt hàng có mã số 8443.32.20- xác định là máy in phun đa sắc có kết nối USB 2.0 và internet thì khi NK thực hiện quy định pháp luật về in là Thông tư 16/2015/TT-BTTTT và Thông tư 41/2016/TT-BTTTT.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ tài liệu kèm theo, mặt hàng máy in phun được phân loại mã số 8443.32.20 có năm sản xuất 2006 và 2008. Vì vậy, đối chiếu với Phụ lục 1 Danh mục sản phẩm thông tin đã qua sử dụng cấm NK ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BTTTT thì mặt hàng không đáp ứng điều kiện NK.

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn