Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam vừa nhận được công văn Số 1987/GSQL-TH của Tổng Cục Hải Quan về việc Cấp Mã Số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan